Rờ-le nhiệt ngắt nhanh

Rờ-le nhiệt với thời gian khởi động ngắn hơn so với model tiêu chuẩn.
Có thể được sử dụng cho các động cơ mà chỉ cho phép thời gian ngắn cho công suất nhiệt.

0903935161