Rơ le chạm đất quá dòng

Trang bị cài đặt tức thời cho thời gian vận hành. Dễ dàng phối hợp bảo vệ với rơ le chạm đất quá dòng này.

0903935161