Rơ le bảo vệ quá dòng

Với 4 tính năng thời gian vận hành được lắp đặt, chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra sự phối hợp bảo vệ tại các cơ sở mới và cập nhật cho các cơ sở hiện có bằng rơ le bảo vệ quá dòng này.

0903935161