Rơ le bảo vệ điện áp

Dòng sản phẩm này cung cấp các bộ thiết bị có chứa các yếu tố cần thiết để bảo vệ điện áp dưới định mức, điện áp quá định mức và điện áp quá định mức chạm đất.
Thích hợp để bảo vệ thanh dẫn phân phối, v.v…

0903935161