Rơ le bảo vệ bộ tiếp liệu

Dòng sản phẩm này cung cấp bộ thiết bị có thể bảo vệ quá dòng và chạm đất cần thiết để bảo vệ bộ tiếp liệu của hệ thống điện không nối đất. Chỉ cần một bộ thiết bị là có thể bảo vệ bộ tiếp liệu.

0903935161