Mở rộng I/O

Cả hai [Thiết bị mở rộng I/O] với nguồn cấp tích hợp và [Khối mở rộng I/O] không có nguồn cấp đều có sẵn theo nhiều kích cỡ và cấu hình I/O.

0903935161