MC AppBuilder

Tự động tạo các thành phần màn hình, cài đặt thẻ OPC, và các dự án GX Works2.
Việc thiết kế dễ dàng sẽ giúp tránh được các lỗi do thông tin cài đặt thẻ không phù hợp, v.v…

0903935161