MẠNG CC-LINK IE FIELD

Bộ kiểm soát tích hợp mang dựa trên chuẩn Ethernet gigabit đa năng, kiểm soát I/O, kiểm soát an toàn và kiểm soát chuyển động trong các cấu hình đường thẳng, vòng tròn, ngôi sao hỗ trợ cấu trúc liên kết dây mềm.

0903935161