Ethernet

Được thiết kế với các cổng trên bảng có thể được sử dụng như Ethernet chung hoặc mô đun mạng CC-Link IE Field.

0903935161