CPU

Sê-ri MELSEC iQ-R có các bộ điều khiển tự động hóa khả trình phạm vi rộng để phục vụ cho nhiều khía cạnh khác nhau trong việc kiểm soát tự động hóa.

Cấu trúc đa CPU được cải tiến nhiều cho phép trao đổi thông tin nhanh hơn qua bảng nối đa năng (đơn vị cơ sở).

0903935161