Công-tắc-tơ có định mức điện áp cuộn dây rộng

Công-tắc-tơ có định mức cuộn dây rộng hơn so với loại tiêu chuẩn.
Đảm bảo an toàn ngay cả đối với các ứng dụng có mức độ dao động điện áp cao.

0903935161