Cơ sở mở rộng

Đơn vị cơ sở mở rộng được sử dụng để mở rộng đơn vị cơ sở chính, cung cấp nhiều khe I/O khả dụng hơn.

0903935161