CC-LINK

Mạng điều khiển I/O cố định có độ tin cậy và tốc độ cao nhận dạng việc nối dây rút ngắn trong khi cung cấp sản phẩm tương thích với nhiều nguồn cung cấp.

0903935161